Skyrybos: kuris vedė „slaptą šeimos buhalteriją“, tas ir laimės?

Žmona skyrybų byloje bandė įrodyti, kad santuokos metu vyras gavo beveik 55 000 Eur sumoje dividendus ir juos nuslepė, šeimos interesams nepanaudojo. Todėl jai turi būti priteisiama 1/2 gautų dividendų dalis?

Žinia, kad vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto gali būti mažinama pajamų suma, kurią jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Kiekvienas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažėjimą, jeigu jis bendrą turtą naudojo tikslams, nesusijusiems su CK 3.109 straipsnyje numatytų prievolių vykdymu, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad turtas buvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti.

Ką tai reiškia? Ne ką kita, o kad byloje iškėlus “versiją”, kad tam tikri pinigai, turtas santuokos metu buvo panaudoti ne šeimos interesų tenkinimui, tam, kuris disponavo, šiuo atveju dividendais, tenka pareiga įrodyti, kur jie buvo panaudoti.

Ir nors vyras (atsakovas) byloje įrodinėjo, kad dalis gautų dividendų buvo periodiškai pervedinėjami į jo asmeninę sąskaitą, iš kurios bankine debetine kortele ir pavedimais buvo padengiamos didelės ir mažos išlaidos šeimos poreikiams tenkinti. Kita dalis dividendų buvo panaudojama kelionėms, pramogoms, vaiko gerbūviui, senjorų sportinių organizacijų rėmimui. Negana to, iš tų pačių dividendų, pati jo žmona, už buto kreditą įmokėdavo periodiškai bankui stambias išankstines įmokas. Dalis dividendinių pinigų buvo sugrąžinta už paskolą, kuri buvo panaudota įmonės verslo plėtrai, ko pasėkoje įmonės akcijų vertė padidėjo ir atsirado daugiau pinigų šeimos poreikiams tenkinti.

Teismas šia atsakovo versija nepatikėjo ir nurodė, kad JOG LABIAU TIKĖTINA, kad vyras nuslėpė nuo žmonos gautus dividendus, nes jie buvo išmokėti likus 2,5 mėnesio iki gyvenimo skyriumi pradžios, kai labai tikėtina, jog tarp šalių jau kildavo konfliktai, ateityje nulėmę gyvenimą skyrium.

Teismą įtikino žmonos teiginiai, kad tokio dydžio lėšos per tokį trumpa laiką gali būti skirtos tik šeimos stambiems pirkiniams (transporto priemonėms, investavimui, nekilnojamo turto pirkimui ir pan.), tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad tokie pirkiniai ar investicijos buvo atlikti, tik paaiškindamas, kokiems šeimos poreikiams tenkinti apskritai buvo naudojamos dividendų forma gaunamos lėšos.

Ir tai reiškia ne ką kitą, kad teismai ir toliau siunčia aiškų “signalą” sutuoktiniams – rinkti visus įrodymus santuokos metu, išleidote tam tikrą pinigų sumą, visus kvitus, sąskaitas, susirašinėjimus su sutuoktiniu – saugokite (patartina saugioje vietoje, apie kurią nežino sutuoktinis), nes nežinia, kada visus įrodymus galėsite panaudoti savo naudai.

Juk teismui neretai tiesiog užtenka “labiau patikėti vienu asmeniu, nei kitu”…

Linkiu Jums sėkmingos (“slaptos“) šeimos buhalterinės apskaitos vedimo!

Call Now Button